Сума вашого внеску (грн):
50
100
500
Спосіб платежу
Liqpay оплата через Приват24
Банківська карта
Вкажіть ваше ім'я

Оферта

Ця Публічна оферта про надання добровільної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Д.О.М.48.24», в особі Голови Правління Вишневецької Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Організація), укласти договір щодо надання добровільної пожертви, на зазначених нижче умовах:

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті dom4824.org.ua  про надання добровільної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті Організації, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Добровільна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для наступного використання та досягнення цілей Організації, визначених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», до ст.641, ст.642 Цивільного Кодексу України, Статуту Організації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів добровільної пожертви. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення Добровільної пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації, в тому числі для реалізації проєктів, програм Організації тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг добровільної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Добровільна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, з яким він може ознайомитися на сайті dom4824.org.ua

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використовувати Добровільну пожертву в межах статутної діяльності.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 1. Права та обов’язки Організації

Організація має право:

– отримувати Добровільну пожертву та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності.

Організація зобов’язана:

– щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Добровільної пожертви шляхом розміщення відповідної інформації на сайті dom4824.org.ua;

– використовувати отримані пожертви винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

 1. Права Благодійника

Благодійник має право:

– здійснювати контроль за використанням Організацією Добровільної пожертви за цільовим призначенням.

 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Добровільної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).

 1. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті dom4824.org.ua.

 1. Порядок використання Добровільної пожертви

Використання Добровільної пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про громадські об’єднання». Організація використовує Добровільні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Організації. Отримані Організацією Добровільні пожертви можуть бути повернені Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

 1. Відповідальність Організації

Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Добровільних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Порядок загального доступу до інформації Громадської Організації

Фінансова звітність Організації оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті dom4824.org.ua в порядку і строки, передбачені Статутом Організації. Інша інформація розкривається Організацією в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

 1. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Організації dom4824.org.ua та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому Організація має право за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

Благодійник надає згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (винятково за його додатковою згодою) Організацією в засобах масової інформації або на сайті Організації dom4824.org.ua.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Я приймаю договір оферти

Додаток 1

 до Договору публічної оферти про надання Добровільної пожертви 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання добровільної пожертви ГО “Д.О.М.48.24”, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГО “Д.О.М.48.24” (надалі – Організація) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включно зі збиранням, накопиченням, зберіганням та використанням) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України, Статуту Організації, інших локальних актів Організації.

 Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних винятково з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

 Підписанням цієї згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Погоджуюся на обробку персональних даних
Перенаправлення на безпечну сторінку платежу...

Банківські реквізити

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «Д.О.М.48.24»

ЄДРПОУ 39909122

р/р UA943366770000026001052520851 в ПАТ КБ «Приватбанк»

Призначення: добровільна пожертва

Стати волонтером:

  Нагору